Sledujte nás:

Filozofia


Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program filozofia vychádza z opisu študijného odboru Filozofia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Absolventi získajú všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Antická filozofia, Stredoveká a renesančná filozofia, Novoveká filozofia, Filozofia 19. storočia, Filozofia 20. storočia. Do jadra programu sú zahrnuté aj predmety Metafyzika, Etika, Politická a sociálna filozofia, Filozofia mysle, Ekofilozofia, Filozofia náboženstva, Filozofická antropológia, Epistemológia, Logika, Teória a metodológia vedy. Ich cieľom je, aby študent dosiahol potrebné teoretické vedomosti o základnom členení filozofie, zvládol základný pojmový aparát, zoznámil sa s hlavnými filozofickými systémami, školami, ale aj problémami, spoznal jednotlivé oblasti filozofie a základné metodologické postupy. Tento cieľ je ešte zvlášť podporený predmetom Filozofická propedeutika. Predmety, ktoré sú zamerané na prehlbovanie zručnosti analýzy vedeckého textu, si študent vyberá z ponuky Úvod do starogréckeho jazyka, Dejiny byzantskej filozofie, Dejiny francúzskej filozofie, Filozofia médií a textové semináre. Konkrétna vyučovacia náplň zároveň odráža špecifiká Katedry filozofie vo vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti pedagógov. Bakalárske štúdium študent ukončuje úspešným obhájením bakalárskej záverečnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/ky dokážu zodpovedne riešiť úlohy na postoch odborných pracovníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života, v kultúrnych inštitúciách, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach.
Absolventi/ky vedia vnímať konkrétne celospoločenské problémy, pristupovať k nim z odborného hľadiska a v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľať na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania.
Absolventi/ky bakalárskeho štúdia v študijnom programe Filozofia nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod humanitné vedy. Navyše schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi štúdia filozofie nadobúdajú, im umožňujú uplatniť sa nielen v profesiách, pre ktoré je vyštudovanie takéhoto odboru podmienkou, ale aj v mnohých inštitúciách a oblastiach verejného života, v ktorých jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu.
Sú spôsobilí vykonávať profesie v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:
vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
organizácie a inštitúcie tretieho sektora, nadácie, občianske združenia,
inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
v médiách ako redaktori, reportéri, komentátori,
kultúrno-spoločenské inštitúcie,
redakcie odborných a spoločenských časopisov,
vydavateľstvách odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
politické inštitúcie,
v štátnej a verejnej správe,
samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“),
v súkromnom sektore ako analytici, lektori, personalisti, PR manažéri, mentori
v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach
v analytických inštitúciách zameraných na vzdelávanie, vedu a politiku

Partneri

Spolupracujeme

img