Sledujte nás:

Estetika


Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka prvého stupňa štúdia estetiky má základné teoreticko-metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre odbornú prax i vedecký výskum. Ovláda kategoriálny aparát estetiky, filozofie umenia a semiotiky umenia, dokážu kvalifikovane identifikovať všetky úrovne a prvky umeleckého diela (predovšetkým slovesného, výtvarného a hudobného), a to aj s ohľadom na ich žánrové osobitosti, s presahom aj k špecifikám populárnej kultúry, príslušných médií a umenia pre deti a mládež v miere, v akej sú diela tejto povahy samozrejmou súčasťou príkladov a prípadových štúdií povinného bloku Interpretačných seminárov. Absolvent/absolventka je oboznámený/á so základnými príznakmi všetkých umeleckých slohov a ich najreprezentatívnejšími dielami, ako aj s estetickými koncepciami od staroveku po súčasnosť. Má základné skúsenosti s praktickým pôsobením v médiách, galériách a ďalších kultúrnych inštitúciách. Vďaka týmto spôsobilostiam dokážu samostatne interpretovať literárne, výtvarné a hudobné diela s presahmi k špecifikám populárnej kultúry a umenia pre deti a mládež, a to aj v medzidruhových a historickovývinových súvislostiach.

Uplatnenie absolventov

Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti dávajú absolventovi/absolventke kompetenciu uplatniť sa v odborných inštitúciách s umelecko-kultúrnym zameraním, ako aj v tých oblastiach kultúrneho a spoločenského života, súkromného a verejného sektoru, ktoré majú vzťah k umeniu (kultúrne inštitúcie typu klasických galérií, ale aj nekonvenčných výstavných priestorov, redakcie printových a iných médií, ustanovizne venované záujmovej umeleckej a kultúrnej aktivite, inštitúcie organizujúce miestny kultúrny život na úrovni obce, mesta, regiónu, programy osvetových stredísk zamerané na tvorivé dielne a pod.). Absolvent/absolventka môže tiež pôsobiť ako člen/členka inštitucionálnych tímov, v ktorých je žiadaná tvorba rešerší a deskriptívnych analýz estetických či špecifickejšie umeleckých javov.

Partneri

Spolupracujeme

img