Sledujte nás:

Editorstvo a vydavateľská prax


Charakteristika študijného programu

Príprava absolventa/absolventky je založená na osvojení si teoretických vedomostí a praktických skúseností z oblasti spisovného jazyka (ortografia, základy morfologickej stavby slovenčiny, základy syntaktickej stavby slovenčiny, štylistika slovenského jazyka), dejín a teórie literatúry (slovenská literatúra od najstarších čias po súčasnosť, európsky a svetový literárny kontext, teória literatúry), editorstva a vydavateľskej praxe (základy editorstva, základy textológie, redakčná úprava textu, grafická redakcia publikácie, webové redakčné systémy, špecifikum tvorby periodík). Absolvent/ka bude tiež disponovať základnými poznatkami z oblasti marketingu, autorského práva, kulturológie a cudzieho jazyka. Samozrejmou súčasťou jeho nadobudnutej odbornosti bude aj kvalitné vybavenie z teórie a praxe počítačovej grafiky.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky bakalárskeho štúdia sa uplatnia na pracovných pozíciách v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: v redakciách vydavateľstiev, napr. ako pracovníci v oblasti marketingu, editori a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií; v kultúrnych a reklamných agentúrach; v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín.

Partneri

Spolupracujeme

img