Sledujte nás:

Editorstvo a vydavateľská prax


Charakteristika študijného programu

V rámci štúdia sa prehlbujú teoretické vedomosti o dejinách spisovnej slovenčiny v chronologickom zábere až po súčasný spisovný jazyk, v praktickej rovine sa rozvíjajú komunikačné schopnosti a stratégie ako tvoriť a prezentovať rôzne typy komunikátov (manažérska rétorika). V literárnej zložke sa dôraz presúva na aplikovanie vedomostí z dejín slovenskej a svetovej literatúry, na nadobudnutie spôsobilostí interpretovať, hodnotiť a následne textologicky a editorsky spracovať literárne dielo. Študijný program dopĺňajú predmety z teoretickej a praktickej oblasti edičnej a vydavateľskej praxe (dejiny editorstva a textológie, cenzúra a sociálna regulácia literatúry, problematika redigovania odborného, umeleckého, prekladového textu, typografické praktikum, korektúra a apretúra textu), prehlbujú sa poznatky z oblasti marketingu (reklama a PR).

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka magisterského štúdia sa uplatní v oblasti široko chápanej knižnej kultúry, v redakciách vydavateľstiev (vedecký redaktor, výkonný redaktor, odborný redaktor, zodpovedný redaktor, jazykový redaktor, redaktor textových správ a pod.), v kultúrnych a reklamných agentúrach (manažéri v knižnej a mediálnej oblasti), v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v najširšom zmysle slova.

Partneri

Spolupracujeme

img