Sledujte nás:

Anglistika


Charakteristika študijného programu

Program sa zameriava na komplexný rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a dôrazom na premostenie lingvistických disciplín (praktikum anglickej výslovnosti, morfológia, lexikológia, syntax) s literárnymi (britská, americká, postkoloniálna, detská literatúra). Program ponúka disciplíny zamerané na interkultúrnu komunikáciu, projektový manažment, IT zručnosti alebo využitie anglického jazyka v masmédiách a editovaní, v ktorých sa rozvíjajú mäkké zručnosti, analytické a kritické myslenie, schopnosti riešenia problémov a komunikačné zručnosti.
Absolvent/ka dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historickom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný/á analyzovať a interpretovať literárne a neliterárne texty, kreatívne aplikuje teoretické znalosti z oblasti interpersonálnej komunikácie a projektového manažmentu v praxi, flexibilne uplatňuje nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení interdisciplinárnych problémov a využíva IT zručnosti pri príprave samostatných a skupinových projektov. Absolvent/ka dokáže efektívne komunikovať a prezentovať svoje názory a využíva kritické myslenie a analytické zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/-ka sa môže uplatniť v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Absolvent študijného programu môže pokračovať v magisterských programoch ako napr. anglický jazyk v odbornej komunikácii ako aj v iných príbuzných študijných odboroch.

Partneri

Spolupracujeme

img