Sledujte nás:

Erasmus+ informačný seminár

  • 14. decembra 2023

Program Erasmus+, vlajková loď medzi vzdelávacími projektmi EÚ, sa dlhodobo radí medzi najobľúbenejšie výmenné programy v Európe.
Program je známy a propagovaný aj v mnohých krajinách mimo nej, keďže poskytuje čoraz širšie možnosti realizácie mobilít v zahraničí. Preto sme sa rozhodli pokračovať v cykloch prezentácií – informačných seminárov programu Erasmus+ a zdieľať so študentmi UKF informácie o aktuálnych možnostiach a podmienkach pre prihlasovanie i krokoch pre vybavenie mobility.
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy zorganizovalo v Aule Magna UKF dňa 22. novembra 2023 informačný seminár, ktorého sa zúčastnilo takmer 400 študentov zo všetkých piatich fakúlt UKF, ktorým boli predstavené možnosti mobilít. Na úvod sa študentom prihovorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a výkonný riaditeľ Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Ing. Jozef Detko, ktorý prijal pozvanie doc. Martiny Pavlíkovej a navštívil UKF.

Následne si študenti vypočuli príklady dobrej praxe v zahraničí, ktoré v rámci absolvovanej Erasmus+ stáže vo Valencii (Španielsko) prezentovali študentky Filozofickej fakulty Bc. Edita Bugata a Bc. Petra Ožvaldíková a študenti Pedagogickej fakulty, Bc. Dominik Sochor a Emília Gaidos, ktorí absolvovali Erasmus+ stáž v Malage (Španielsko) a v Prahe.

Ako odznelo počas informačného seminára, k dispozícii sú všetky krajiny EÚ a 6 ďalších (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko, Severné Macedónsko a Srbsko) s tým, že vycestovať môže akýkoľvek denný alebo externý študent bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa (na mobilitu štúdium alebo stáž), vrátane čerstvých absolventov (len na mobilitu stáž). Opätovne sme upriamili pozornosť prítomných študentov nielen na novinku – krátkodobé mobility, o ktoré je, mimochodom, čoraz väčší záujem aj zo strany doktorandov, a tiež na veľmi lákavé výšky Erasmus grantov pre dlhodobú i krátkodobú mobilitu vrátane ďalších navýšení grantu na stáž, pre študentov s nedostatkom príležitostí, špeciálneho grantu pre ŤZP a na cestovný grant, resp. príspevok na zelené cestovné v prípade využitia ekologickejšieho dopravného prostriedku pre cestovanie na mobilitu.

Na záver seminára sa študenti dozvedeli, ako sa môžu prihlásiť na mobilitu, aké dokumenty musia predložiť. Študenti sa aktuálne stále môžu prihlásiť na Erasmus+ mobilitu stáž do 15. decembra 2023 prostredníctvom StudyAbroad na letný semester AR 2023/2024.
Bolo veľmi potešujúce vidieť živý záujem zo strany študentov, viacerí z nich hneď po ukončení seminára s nami konzultovali svoju situáciu ohľadom riešenia pripravovanej mobility, prípadne chceli poradiť ohľadom krokov pre prihlásenie, výberu destinácie na stáž, cestovného grantu, resp. zeleného cestovania a pod.
Viac informácií o programe Erasmus+ sa môžu študenti dozvedieť na webovom sídle univerzity alebo Erasmus+.
Poďakovanie patrí všetkým dekanom fakúlt a fakultným Erasmus+ koordinátorom (prodekanom za zahraničné vzťahy), ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení Erasmus+ informačného seminára pre študentov UKF v súčinnosti s inštitucionálnou koordinátorkou programu Erasmus+ (prorektorkou pre medzinárodné vzťahy) a Oddelením pre medzinárodné vzťahy.
Text: R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
Partneri

Spolupracujeme

img