Sledujte nás:

Kulturológia


Študijný odbor: 3.1.2 kulturológia

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  z ústneho pohovoru z daného odboru,
 3.  z overenia znalosti svetového jazyka.

Tézy na ústny pohovor:

 • Charakteristika filozofie kultúry a jej miesto v systéme vied. Ontológia kultúry, diferencia
  kultúra a civilizácia.
 • Kultúra vo vzťahu k spoločnosti. Globalizačné procesy a ich dopad na spoločnosť – aspekty
  etické, filozofické, sociálne a kultúrne.
 • Teórie postmodernej spoločnosti a kultúry. Kulturológia a postštrukturalizmus.
 • Slovenská kultúra a jej miesto v systéme slovanskej a európskej kultúry. Etnické a konfesionálne aspekty slovenskej kultúry (synchrónne a diachrónne aspekty).
 • Dejiny a súčasnosť umeleckej kultúry na Slovensku.
 • Koncepty fungovania nezávislej kultúry a jej manažmentu.
 • Súčasná platná legislatíva súvisiaca s kultúrnym dedičstvom.
 • Priestorové aspekty kultúrneho dedičstva na Slovensku.
 • Základné prístupy k segmentácii kultúrneho dedičstva a ich hodnotenie.
 • Funkcie kultúrneho dedičstva.
 • Využívanie kultúrneho dedičstva v súčasnosti
 • Metódy a techniky výskumu súvisiace s dizertačnou prácou

Odporúčaná literatúra:
HARRINGTON, A. a kol.: Moderní sociální teorie. Praha 2008
ARENDTOVÁ, H.: Krize kultury. Praha 1994.
LIBA, P.: Kultúra a literatúra. Nitra: 2005.
HAJKO, D.: Globalizácia a kultúrna identita. Nitra 2005.
HROCH, M. (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Praha 2003.
ŽEŇUCH, P.: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra 2015.
ŽIGO, P. et al.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava 2004.
LENOVSKÝ, L. a kol.: Hodnotiaci model kultúrneho potenciálu. Nitra 2014.
LENOVSKÝ, L. a kol.: Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku. Nitra 2014.
KLINDA, J.: Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo. Bratislava 2000. 2008.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1.  Odborná kvalita a vecná úroveň spracovania projektu, 7 bodov
 2.  Prezentácia projektu, používanie správneho terminologického aparátu a celková orientácia v odbore s prihliadnutím na osobnostné a odborné predpoklady uchádzača pre vedeckú prácu, 7 bodov
 3.  Prehľad doterajších odborných a organizačných aktivít uchádzača:
  – publikačná činnosť, 4 body
  – účasť na ŠVOUČ, 4 body
  – organizácia domácich podujatí, 2 body
  – zahraničné aktivity, 2 body
 4.  Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 4 body

Spolu: 30 bodov