Sledujte nás:

Etika


Študijný odbor: 2.1.5 etika

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  z ústneho pohovoru z daného odboru,
 3.  z overenia znalosti svetového jazyka.

Tézy na ústny pohovor:

 • Charakteristika etiky ako teórie v niektorých historických typoch etického myslenia (Aristoteles, Epikuros, stoici, Augustínus Aurélius, Abelárd, Tomáš Akvinský, anglický empirizmus v etike, etika citu D. Huma, utilitarizmus)
 • Charakteristika súčasnej etiky (problém individuálnej etiky, sociálnej etiky, aplikovanej etiky – najmä bioetiky, ekoetiky, etiky podnikania)
 • Charakteristika modernej etiky ako analytickej etiky, niektorí predstavitelia a ich koncepcie
 • Charakteristika základných smerov sociálnej etiky v európskej tradícii: liberalizmus (individuálna sloboda), socializmus (spravodlivosť ako rovnosť), kresťanská sociálna náuka (osoba)
 • Súčasné koncepcie etiky: teória spravodlivosti J. Rawlsa, etika zodpovednosti H. Jonasa, iniciatíva E. Lévinasa, preferenčný utilitarizmus P. Singera, etika sociálnych dôsledkov V. Gluchmana
 • Rodina ako prirodzené intímne bytie človeka, etické problémy výchovy v rodine
 • Otázky profesijných etík, etika učiteľa, učiteľ ako vzor
 • Otázky svedomia, politickej a náboženskej slobody
 • Hodnota života a postoj k životu
 • Problém zodpovednosti vedy a techniky

Odporúčaná literatúra:

 • Diatka, C.: O etike a hodnotách. Nitra, 2005.
 • Hrehová, H.: Etika – sociálne vzťahy – spoločnosť. Bratislava, 2005.
 • Kudláčová, B.: Fenomén výchovy. Bratislava, 2006.
 • Lacroix, J.: Smyslčlověka. Praha, 1970.
 • Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava, 2008.
 • Remišová, A.: Etika a ekonomika. Bratislava, 2011.
 • Ricken, F.: Obecná etika. Praha, 1995.
 • Smreková, D. – Pavlovičová, Z.: Dobro a cnosť. Etická tradícia a súčasnosť.
  Bratislava, 2003.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1. Kvalita a odborná úroveň spracovania projektu, 8 bodov
 2. Prezentácia projektu, jeho obhajoba, schopnosť racionálnej argumentácie, 8 bodov
 3. Odborná a jazyková úroveň písomného prejavu uchádzača, 10 bodov
  Uchádzač predloží text, ktorý osobne spracoval a napísal na analýzu. Môže to byť práca
  ŠVOUČ, esej zverejnená v tlači, odborná stať alebo článok v odbornom časopise alebo
  obhájená diplomová práca. Uchádzač sa predstaví komisii tým spôsobom, že bude
  analyzovať ním prinesený text. Podmienkou je, že text bol niekde zverejnený, alebo to musí
  byť minimálne obhájená práca ŠVOUČ.
 4. Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 4 body
  V prípade, že uchádzač si vybral za predmet štúdia osobnosť dejín filozofie, mal by aspoň
  pasívne ovládať aj čítanie textu v origináli autora.

Spolu: 30 bodov