Sledujte nás:

Estetika (SAV)


Študijný odbor: 2.1.6 estetika
Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Základnou podmienkou prijatia na internú formu doktorandského štúdia v odbore estetika je:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň) v odbore estetika, divadelná veda, filmová veda, dramaturgia, literárna veda, resp. v príbuznom odbore humanitného charakteru,
 •  úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  z overenia odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike,
 3.  z overenia znalosti svetového jazyka na úrovni zrozumiteľnosti v danom vednom odbore.

Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa priamo neskúšajú teoretické poznatky, ale od uchádzačov sa očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:

 •  uchádzač sa stručne predstaví a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce,
 •  v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1. Kvalita a odborná vecnosť spracovania projektu, 10 bodov
 2. Prezentácia projektu, 10 bodov
 3. Prehľad doterajších odborných aktivít uchádzača (publikačná činnosť, účasť na ŠVOUČ, organizácia a účasť v iných súťažiach a i.) 6 bodov
 4. Ovládanie cudzieho jazyka, 4 body

Spolu: 30 bodov