Sledujte nás:
Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám Filozofickej fakulty a popri vzdelávacom procese sa stáva čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti. Fakulta sústredí úsilie na to, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum prepojený so vzdelávacím procesom. Z tohto dôvodu je neodmysliteľnou súčasťou života na fakulte systematické vedenie študentov k tvorivej práci. Priestor na realizáciu prvej výskumnej úlohy sa študentom každoročne ponúka predovšetkým v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Hlavnou motiváciou ŠVOUČ nie je len priame stimulovanie tvorivej činnosti študentov, ale aj ich postupné zapájanie do vedeckej práce na katedrách a v prípade študentov s najlepšími výsledkami aj príprava budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.

ŠVOUČ 2024

Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala v dňoch 25. a 26. marca 2024, priniesla v 17 sekciách 125 súťažných prác, na ktorých sa podieľalo 179 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené vo vedecko-odbornom interdisciplinárnom časopise Prohuman. Naše poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj zainteresovaným koordinátorom, školiteľom a členom súťažných komisií. Víťazom srdečne gratulujeme!

ŠVOUČ 2023

Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala od 27. marca do 4. apríla 2023, priniesla v 17 sekciách 145 súťažných prác, na ktorých sa podieľalo 168. Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v odbornom časopise Prohuman. Naše poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj zainteresovaným koordinátorom, školiteľom a členom súťažných komisií. Víťazom srdečne gratulujeme!

ŠVOUČ 2022

Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala od 29. do 31. marca 2022, priniesla v 17 sekciách množstvo súťažných prác s vynikajúcou úrovňou a kvalitnou prezentáciou, Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v odbornom časopise. Naše poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj zainteresovaným koordinátorom, školiteľom a členom súťažných komisií. Prihlásilo 165 študentov so 143 prácami. Víťazom srdečne gratulujeme!

ŠVOUČ 2021

Do súťaže, ktorá sa konala v dňoch 22. – 26. marca 2021, sa prihlásilo 196 študentov so 178 prácami. Súťažilo sa online formou v 22 sekciách na všetkých katedrách. Poslucháči mali možnosť vypočuť si mnoho pútavých prezentácií. Víťazné práce budú uverejnené v špeciálnych vydaniach. Víťazom srdečne gratulujeme!

ŠVOUČ 2019

Do súťaže, ktorá sa konala 13. marca 2019, sa prihlásilo 144 študentov so 126 prácami. Súťažilo sa v 20 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekanka fakulty doc. Jarmila Jurová odovzdala víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 10. apríla 2019.

ŠVOUČ 2018

Do súťaže, ktorá sa konala 14. marca 2018, sa prihlásilo 188 študentov so 157 prácami. Súťažilo sa v 26 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 25. apríla 2018.

ŠVOUČ 2017

Do súťaže, ktorá sa konala 29. marca 2017, sa prihlásilo 181 študentov so 157 prácami. Súťažilo sa v 23 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 3. mája 2017.

ŠVOUČ 2016

Do súťaže, ktorá sa konala 6. apríla 2016, sa prihlásilo 186 študentov so 156 prácami. Súťažilo sa v 24 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce boli uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 4. mája 2016.

ŠVOUČ 2015

Do súťaže, ktorá sa konala 15. apríla 2015, sa prihlásilo 229 študentov so 193 prácami. Súťažilo sa v 23 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce boli uverejnené v recenzovanom zborníku. Diplomy odovzdal víťazom ŠVOUČ dekan fakulty prof. Bernard Garaj na slávnostnom podujatí 5. mája 2015. Keďže práce by nemali šancu v silnej konkurencii zvíťaziť bez náležitej synergie so školiteľmi, dekan fakulty zároveň udelil ďakovný list za aktívny podiel na rozvoji študentskej a odbornej činnosti a vedenie prác študentov v akademickom roku 2014/15 doc. PhDr. Borisovi Michalíkovi, PhD., prof. PhDr. Jaroslavovi Čukanovi, CSc., PhDr. Eve Al-Absiovej, PhD., doc. PhDr. Marwanovi Al-Absimu, CSc., PhDr. Michaele Dubskej, PhD., PhDr. Michalovi Kurpašovi, PhD., PhDr. Mariánovi Žabenskému, PhD., Mgr. Jurajovi Skačanovi, PhD., Mgr. Miriam Oravcovej, PhD. a PhDr. Petre Pappovej, PhD.

Partneri

Spolupracujeme

img