Sledujte nás:

„Študijní poradca je poradcom študentov ťažiskovo prvého ročníka v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci s vedúcimi príslušných katedier a prodekanmi pre vzdelávanie“ (Študijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, čl. 7, ods. 1).